رفتن به محتوای اصلی
026-34200009 :تلفن موسسه

026-34200012 :تلفن آموزشگاه

تالیف5

نام کتاب : روش نوین سنتور صاحب کتاب : حسین پرنیا

تالیف4

نام کتاب : پارتینور آهنگ گل پونه ها صاحب کتاب : حسین پرنیا

تالیف3

نام کتاب : چهل و یک تمرین برای سنتور صاحب کتاب : حسین پرنیا

تالیف2

نام کتاب : چهل تمرین برای سنتور؛ سه تار و تار صاحب کتاب : حسین پرنیا

تالیف1

نام کتاب : مجموعه قطعات برای سنتور (1) تحریر خیال صاحب کتاب : حسین پرنیا

برگشت به بالا